Our Key Members

President

Prof. D.K.Mandal – Neurologist

Vice-presidents

Shri B.C.Layek

Anup Sadhu

Smt.Sadhana Das

Secretary

Dr.(Ms) A. Shobhana – Intensivist

Asst. Secretary

Dr.Dolan Das

Treasurer

Shri. Asoke De

Asst. Treasurer

Ms.Suparna Mandal

Executive Members

Dr.Gour Gopal Chatterjee

Dr.Dipankar Bag

Dr.Kausik Majumdar

Shri. Sujit Chowdhury

Shri. Dilip Das

Shri.Biswajit Samanta